Av alla de nödvändiga och onödiga prylar och pinaler som en modern jägare bär med sig är kikarsiktet ett av de absolut viktigaste. Tyvärr är alldeles för många kikarsikten felaktigt monterade och slarvigt inskjutna, med stor osäkerhet och dåliga träffbilder som följd.

Idag är det få som använder öppna riktmedel för jakt med kulvapen. Att förstå hur träffpunkt och siktpunkt samverkar – för att på så sätt vara trygg i att veta var kulan träffar i förhållande till var man siktar – blir därför otroligt viktigt då variationerna mellan de två punkterna blir betydligt större med ett kikarsikte än med öppna riktmedel. (Varför det blir så förklarar vi närmare i avsnitt tre, nedan.)

För att ett kikarsikte ska komma till sin rätt är det tre steg som måste genomföras med olika mått av noggrannhet. Det första steget är monteringen av kikarsiktets fästen, följt av en grundläggande injustering och därefter är det dags för inskjutning. Inskjutningen är också ett steg som måste upprepas vid exempelvis byte av ammunition, eller om typen av jakt kommer att förändras markant. Exempelvis från drevjakt på vildsvin (stor träffyta och kort avstånd) till toppfågeljakt av tjäder eller orre (liten träffyta på längre och dessutom ofta varierande avstånd).Mont05

Och kom ihåg att även om du har ett kikarsikte som är monterat, injusterat och inskjutet enligt konstens alla regler, är det övningsskytte och mängdträning som i slutändan kommer att göra att du träffar det du siktar på. Det finns helt enkelt inga genvägar till det perfekta skottet.Mont01

Montering


Det första steget, som kommer att underlätta flera moment under monteringen och injusteringen av kikarsiktet, är om vapnet kan spännas fast helt horisontellt i sidled, det spelar alltså ingen roll om pipan pekar lite uppåt eller nedåt, det viktiga är att vapnet inte ”tippar” i sidled åt höger eller vänster.

Enklast görs det med ett vattenpass och ett skruvstäd (glöm inte att skydda stocken!) eller ett stadigt skjutstöd. Lägg vattenpasset mot vapnets låda, fästen eller någon annan yta som kan tänkas vara vågrät i förhållande till vapnets stock. Detta steg är nödvändigt för att det ska gå att kontrollera att kikarsiktet är monterat i lod, dvs. med riktmedlet helt horisontellt och vertikalt. Om kikarsiktet inte monteras i lod kommer det att vara väldigt svårt att justera kikarsiktet, då ett klick på kikarsiktet för att flytta träffbilden uppåt eller nedåt också kommer att medföra en liten förskjutning vänster eller höger. På längre håll kan ett kikarsikte som inte sitter helt i lod medföra att stora felaktiga avvikelser uppstår i en icke önskad riktning vid justering.

När vapnet är stadigt är det dags att börja montera fästet. Det finns en uppsjö av olika modeller och tillverkare av fästen och det är tyvärr den del som många ofta slarvar med. Om inte fästet (som oftast utgörs av ett par baser eller en skena och ett par ringar) är anpassat för vapnet och 100% skottfast spelar det ingen roll hur mycket tid du lägger på inskjutningen. Rekylen kommer snart att göra att kikarsiktets läge rubbas och att träffläget förändras. Snabbfästen, dvs. fästen som möjliggör byte mellan olika kikarsikten eller att ta av kikaren under transport, ställer naturligtvis ännu högre krav på hög kvalitet och perfekt anpassning för vapnet.

Alla fästen, oavsett typ (weaver, kilbas, picatinny, eller egna lösningar ex. vis. Blaser, Sako, etc.), har också någon form av rekylklack, spår, eller dylikt med syfte att förhindra att fästet rör sig i längdled av rekylen. När du monterar dina baser är det därför viktigt att se till att fästena sitter korrekt mot dessa rekylklackar. Tänk på att vapnet kommer att röra sig bakåt i rekylen, och att fästet därför ska ligga an i framkant mot rekylklacken eller spåret.Mont02Mont03

När baserna och den nedre delen av ringarna är monterade på vapnet är det nästa steg att placera kikarsiktet på lämpligt ögonavstånd. Lägg helt enkelt huvudet i din normala anläggning (så gott det går med vapnet fastspänt) och placera kikarsiktet i fästet så att ögonavståndet blir korrekt.

Innan du skruvar fast kikarsiktet är det viktigt att kontrollera att kikarsiktet är helt horisontellt placerat mot vapnet. Då vi redan tidigare har spänt fast vapnet (och därmed har ett vattenpass tillgängligt) är det en ganska enkel uppgift. Har du tillgång till en medhjälpare är det enklast att en person håller vattenpasset mot en vägg framför vapnet, på lämplig höjd för att linjera med den horisontella delen av riktmedlet i kikarsiktet. Om riktmedlet är av sådant slag att det saknar horisontella linjer placeras man naturligtvis istället vattenpasset vertikalt. I de fall riktmedlet helt saknar linjer och kanske bara består av en punkt eller en cirkel går det istället att mäta direkt mot en plan yta på själva kikarsiktet, exempelvis den översta injusteringsskruven som ofta har en plan yta. Det finns dock en större risk för fel när man mäter på detta sätt, varför det är rekommenderat att mäta mot riktmedlet i de fall det är möjligt.

När kikarsiktet är placerat på korrekt ögonavstånd och helt horisontell är det bara att skruva fast den övre delen av ringarna. Korsdra skruvarna så att trycket fördelas jämnt över tuben. Dra som vanligt åt med ”lagom” kraft, varken för hårt men inte heller för löst. (Följ tillverkarens specifikationer i de fall sådana finns.)

Efter dessa steg kan du vara relativt trygg i monteringen av kikarsiktet. Du är nu ett steg närmare ett besök på skjutbanan, men för att slippa slösa onödig mängder ammunition är det lämpligt att göra en första grov injustering i hemmet lugna vrå.

Injustering


Med största sannolikhet är kikarsiktets siktpunkt i detta läge inte särskilt nära vapnets träffpunkt. Men det finns några enkla sätt att göra den första, grova injusteringen av kikarsiktet. Det finns flera olika typer av hjälpmedel för denna grovinställning. Allt ifrån ensningsverktyg som sticks in i pipan framifrån och har en laserpekare längst fram som projicerar en laserpunkt på en vägg (laser boresighter), till hjälpmedel som fästs längst fram på pipan och skapar en optisk ungefärlig riktpunkt (boresight).

Dessa hjälpmedel underlättar en hel del, men det finns även ett ”husmorsknep” för injusteringen och återigen underlättar det att vara två. Genom att Person nr 1 tar ut slutstycket och titta ner genom pipan samtidigt som Person nr 2 markerar på väggen var pipan pekar går det sedan att skruva in kikarsiktet mot denna ungefärliga riktpunkt.

Gemensamt för alla dessa sätt är dock att komma ihåg att kikarsiktet blir grovt injusterat, men att man självklart ändå måste göra en ordentlig inskjutning. Dock gör denna injustering att du med största sannolikhet kommer att behöva betydligt färre skott i nästa steg.

Inskjutning


Det är nu dags att spänna loss bössa från skruvstädet och åka iväg till skjutbanan för en ordentlig inskjutning. Många pratar, enligt vår åsikt felaktigt, om ”inskjutning av kikarsiktet”. I själva verket handlar det om inskjutning av en helhet som består av skytten, vapnet, kikarsiktet och ammunitionen.

Det första steget är därför att justera kikarsiktets okular efter skyttens ögon. Om du jagar i glasögon eller linser ska du naturligtvis ha på dig dessa vid detta steg.Mont04

Titta in i kikarsiktet och kontrollera att riktmedlet ser skarpt ut. Gör det inte det måste du justera okularet för att passa dina ögon, vanligtvis genom att vrida på en ring eller på den yttersta delen av okularet. Vi rekommenderar att du tittar i kikarsiktet undertiden du vrider på justeringsringen, men sedan tittar på något avlägset i ca 20 sekunder för att sedan titta in i kikarsiktet igen och kontrollerar att riktmedlet är skarpt för ögat direkt. Detta är nödvändigt då ögat har en fantastisk förmåga att anpassa sig så att riktmedlet ser skarpt ut efter några sekunder, men i en snabb jaktsituation vill man självklart att riktmedlet ska vara skarpt direkt – utan att ögat behöver anpassa sig.

När du har kommit så här långt är alla grundförutsättningar på plats och det är nu dags att välja lämplig ammunition att skjuta in med, samt lämpligt avstånd.

Det första du bör göra är att gå ganska nära tavlan och skjuta ett kontrollskott för att komplettera den grova injusteringen som du gjorde hemma. När du har gjort justeringar för detta (läs i manualen till ditt kikarsikte för att vara säker på hur ett klick på rattarna påverkar träffläget) är det dags att bestämma dig för hur du ska välja inskjutningsavstånd och eventuellt överslag.

Först är det på sin plats att försöka förklara hur träffpunkten förflyttar sig relativt siktpunkten över ett avstånd. När man tittar ur kikarsiktet ser man alltid rakt fram. Ljus går som bekant inte att böja särskilt mycket. En kula, däremot, påverkas av tyngdlagen och är mer eller mindre fallande mot marken från det ögonblick den lämnar pipmynningen. Om kikarsiktets siktlinje och vapnets pipa var helt parallella så skulle kulans träffläge aldrig nå siktpunkten, då kikarsiktet är monterat ett par centimeter ovanför pipan. Pipan måste alltså vara riktat lite uppåt, relativt siktlinjen, för att kulan på så sätt ska färdas uppåt och korsa siktlinjen. Antingen skjuter man in så att kulan når sin högsta punkt i siktlinjen, eller så skjuten man in så att kulan passerar siktlinjen två gånger. En gång uppåt och en gång nedåt.

Det finns flera utmärkta ballistikprogram för att göra teoretiska tester av inskjutningsavstånd och kulbana och bland annat Norma har ett på sin hemsida.

Låt oss anta att en avvikelse från siktpunkten på 2 centimeter är okej för normala jaktförhållanden. Då ger ett exempel med fabriksladdade Norma Oryx 11,7 g och ett kikarsikte monterat med en siktlinje 5 cm ovanför pipans centrum att en inskjutning "mitt i" på 80 meter ligger i kulbanans högst punkt. Det gör att vår accepterade avvikelse på 2 cm från siktpunkten ligger mellan 29 och 124 meter, under hela denna sträcka ligger träffläget alltså under siktpunkten. En inskjutning på 100 meter ökar detta spann till 28-130 meter, med ett spann 60-100 meter där kulbanan ligger marginellt ovanför siktlinjen.

Om vi däremot skjuter in på 140 meter (eller lite mer exakt i teorin 137 meter) så ökar detta spann till 23-155 meter, med en högsta kulbanehöjd på 2 cm ovanför siktlinjen mellan 80-100 meter. Då kan man mer eller mindre hålla mitt i träffområdet på våra flesta större vilt på de flesta normala jaktavstånd.

Problemet kan dock vara att hitta en skjutbana som har ett avstånd på 150 meter. Det problemet löser man enkelt med en liten ledtråd i föregående stycke. Genom att skjuta in på 90 meter med ett överslag på 2 centimeter har du simulerat in inskjutning ”mitt i” på 137 meter.

Allt detta är naturligtvis teoretiskt, men en bra inskjutningsregel (återigen för normala jaktförhållanden) är att skjuta in på 100 meter med det överslag som du känner dig bekväm med baserat på storlek på tänkt träffyta och tänkt jaktform. Samma teoretisk bössa inskjuten på 100 meter med ett överslag på 3 centimeter ger ett spann mellan 14-174 meter där träffpunkten ligger max 3 centimeter över eller under från riktpunkten. Tänk dock på att kulan faller ganska kraftigt efter 174 meter och att kulan efter ytterligare bara 16 meter har fallit ytterligare 3 cm och ligger dubbelt så långt under siktpunkten som på 174 meter.

För att komplicera det ytterligare är det även så att olika typer av skyttar, samt samma skytt med olika typer av stöd, kan påverka inskjutningen. Detta då kulbanan påverkas under hela den tid som kulan rör sig i mynningen. Exempelvis kommer en tung skytt som har en kraftigt framåtlutad skutställning och håller hårt i vapnet att ha en lägre träff än en lättare skytt som står mer rakt upp och inte håller i vapnet lika hårt, då mynningen i det ena fallet kommer att röra sig lite under rekylen och i det andra faller mycket. Det är som sagt också så att olika typer av stöd påverkar träffpunkten, med samma resonemang som ovan, varför det är viktigt att skjuta några kontrollskott med samma skjutställning och stöd som du kommer att använda under jakt.

Träffläget varierar naturligtvis också mellan olika typer av ammunition och du ska alltid skjuta in ditt vapen med samma ammunition som du kommer att jaga med. Samma ammunition varierar också självklart mellan olika vapen, så bara för att en kompis har samskjutning mellan övnings- och jaktammunitionen betyder det inte att det kommer att vara så i just ditt vapen.

I vårt sortiment hittar du både kikarsikten och tillbehör för kikarsikten. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor i ämnet!

Obs! Lita aldrig på ett vapen som någon annan har skjutit in. Gör alltid din egen inskjutning!

Med vänliga hälsningar,
Active Outfit 

PS. Vi på Active Outfit vill passa på att påpeka att dessa gäller för jaktvapen och för jaktskytte. Vid exempelvis långhållsskytte, där helt andra krav ställs på precision, finns det – som med allt annat här i livet – betydligt fler steg att tillgå. DS.